Könyvtárhasználati szabályzat

4/2012. (X. 1.) NMH utasítás a Könyvtárhasználati szabályzatról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésére figyelemmel és a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Könyvtárhasználati szabályzatról a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya

1. § (1) A normatív utasítás személyi hatálya kiterjed a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi központjainak és kirendeltségeinek (a továbbiakban: munkaügyi központok) személyi állományának az NMH Központi Könyvtár bármely szolgáltatását igénybe vevőire és valamennyi beiratkozott olvasóra.
(2) A normatív utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Központi Könyvtár használatának kérdéskörére, a szolgáltatást igénybe vevők, valamint regisztrált vagy beiratkozott olvasók jogaira és kötelezettségeire.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A szabályzat alkalmazásában: Központi Könyvtár: az NMH szervezeti keretén belül működő, korlátozottan nyilvános szakkönyvtár.

II. Fejezet

A könyvtár használata

3. Regisztráció és beiratkozás

3. § Szolgáltatásait igénybe veheti minden beiratkozott és regisztrált olvasó.

 • (1) Beiratkozhat:
  • a) a cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár;
  • b) a tartózkodási vagy a letelepedési engedéllyel rendelkező uniós külföldi állampolgár;
  • c) a könyvtárba való beiratkozás díjköteles. Nem kell beiratkozásai díjat fizetnie:
  • ca) a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak;
  • cb) más könyvtári dolgozóknak.
 • (2) Regisztrált könyvtárhasználók a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:
  • a) a könyvtár látogatása;
  • b) a szabadpolcon levő dokumentumok helyben használata;
  • c) folyóirat-olvasás;
  • d) az állományfeltáró eszközök (katalógusok) segítségével tájékozódás a gyűjteményben;
  • e) információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól;
  • f) részvétel a könyvtár rendezvényein.
 • (3) Beiratkozott könyvtárhasználók a fentieken kívül a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:
  • a) dokumentumok kölcsönzése;
  • b) a tájékoztató szolgáltatások igénybevétele;
  • c) hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhető adatbázisokhoz, szöveges CD-ROM-okhoz;
  • d) előjegyzés;
  • e) könyvtárközi kölcsönzés.
 • (4) A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz szükséges adatok:
  • a) név, születési családi és utónév;
  • b) anyja születési családi és utóneve;
  • c) születési hely és idő;
  • d) állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;
  • e) a személyi igazolvány, – külföldieknek – az útlevél száma;
  • f) kedvezményre jogosító igazolvány (diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány).

Egyúttal az olvasónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy betartja a könyvtárhasználati szabályokat (köztük az elveszett, vagy megrongálódott mű pótlásával kapcsolatos előírásokat is).

4. Adatkezelés

4. § A Könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.

5. A könyvtár használata

5. § A könyvtár használata

 • a) a dokumentumok kölcsönzése, szakmai dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése;
 • b) a kijelölt dokumentumok, a védett állományrészek helyben használata;
 • c) a technikai eszközök (másoló, számítógép, lejátszó eszközök stb.) használata;
 • d) a tájékoztató szolgálat igénybevétele (referensszolgálat a könyvtár forrásaiból, telefonos és elektronikus referensszolgálat).

A könyvtárhasználó az internet szolgáltatást nem használhatja: üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekre, mások munkájának zavarására vagy akadályozására.

6. A szolgáltatások díja

6. § Szolgáltatások díjszabása:

A Központi Könyvtár szolgáltatásainak díjszabása

Szolgáltatás Egységár Ft
Éves beiratkozási díj/fő önálló keresettel rendelkezők 1000
Éves beiratkozási díj/fő hallgató 500
Éves beiratkozási díj/fő nyugdíjas 500
Regisztrációs díj/fő 200
Fénymásolás A/4 ff szöveg/oldal 20
Fénymásolás A/3 ff szöveg/oldal 30
Fénymásolás A/4 ff kép/oldal 30
Szkennelés A/4 100
Nyomtatás A/4 ff szöveg/oldal 25
Nyomtatás A/4 ff kép/oldal 30
Nyomtatás A/4 színes kép/oldal 50
Internethasználat /óra 100

A fenti díjak az áfát tartalmazzák. A szakbibliográfia összeállítása és témafigyelés egyéni megállapodás tárgyát képezi.

7. Kölcsönzés

7. § A kölcsönzés rendje

 • a) Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet.
 • b) A használó a kölcsönzés tényét a bizonylat aláírásával ismeri el.
 • c) A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, amelyek nincsenek helyben használatra kijelölve. Egyszerre 5 dokumentum kölcsönözhető, 3 hétre.
 • d) A kölcsönzési határidő meghosszabbítását legfeljebb két ízben személyesen, telefonon, e-mailben lehet kérni.
 • e) Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár a tartozás rendezésére a lejárattól számított 10. naptári napon tértivevényes levélben szólítja fel. Ha a tartozást az olvasó továbbra sem rendezi, akkor a könyvtár a lejárattól számított 25. naptári napon második tértivevényes levélben szólítja fel. A lejárati időt követő 57. napon túl a könyvtári követelések behajtása az 1994. évi LIII. törvényben foglaltak szerint történik. A mindenkori bírósági eljárási díj, az értesítési és a kamatköltség is a késő könyvtárhasználót terheli.
 • f) Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, aki a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.
 • g) Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, és nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű példányával, akkor a dokumentum gyűjteményi értéket és eljárási díjat kell fizetnie.
 • h) Ha a kért dokumentum kölcsön van, a kölcsönvevő kérésére a könyvtár az igénylést előjegyzésbe veszi, és a beérkezéséről értesíti az igénylőt.
 • A Könyvtár vezetője a könyvtárhasználati szabályzatot sorozatosan megsértőket a kölcsönzésből határozott időtartamra – indokolt esetben véglegesen – kizárhatja.

  8. A könyvtár nyitva tartása

  8. § A nyitva tartás rendjéről a könyvtár vezetője köteles a könyvtárhasználókat tájékoztatni. Az NMH egyéb okok miatt elrendelhet zárva tartást.

  III. Fejezet

  Záró rendelkezések

  9. § Ez a normatív utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba.

  Komáromi Róbert s. k.,
  főigazgató